پروژه پل چمران


مشاهده کلی

دربهترین منطقه ازنوع آب وهوایی میباشددسترسی به همه ی امکانات ودرجنوب استان اصفهان واقع است.

آدرس پروژه


ویژگی ها

  • 5طبقه روی پیلوت،در2بلوک مجزا،دارای پارکینگ وانباری